Λήψη χρονολογικών σειρών από τη βάση δεδομένων fred με την R

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ παρέχει πληθώρα χρονολογικών σειρών από την οικονομία των ΗΠΑ.

Το R διαθέτει πολλές συναρτήσεις για αυτόματη λήψη τέτοιων χρονολογικών σειρών. Εδώ θα δούμε ένα απλό παράδειγμα από τη βιβλιοθήκη fImport, τη λήψη και τη γραφική παράσταση του ΑΕΠ (GDP):

> library (fImport)
> gdp <- fredSeries('GDP', from='1960-01-01')
> plot.ts (gdp)

343a

Μακροοικονομικά στοιχεία, όπως το ΑΕΠ, παρέχονται από το 1947 και μετά. Στο παραπάνω παράδειγμα ωστόσο η λήψη έγινε με έναρξη το 1960.

Ελληνικά δεδομένα

Η βάση δεδομένων fred παρέχει κάποια μακροοικονομικά δεδομένα για άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Για παράδειγμα ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (παρέχεται από το 1962) με κανονικοποίηση στο 100 το 2005:

> library (fImport)
> industry <- fredSeries('GRCPROINDQISMEI', from='1962-01-01')
> plot(as.ts(industry))

343b

Δείτε επίσης την απασχόληση αντρών (Α) και γυναικών (Γ) σε απόλυτους αριθμούς (χιλιάδες) στην Ελληνική Οικονομία:

> library (fImport)
> males   <- fredSeries('GRCEMPMALQDSMEI', from='1998-01-01')
> females <- fredSeries('GRCEMPFEMQDSMEI', from='1998-01-01')
> plot(as.ts(males), ylim=c(1400,3000), ylab="Ολ. Απασχόληση", xlab="Χρόνος", lwd=2)
> lines(as.ts(females), lwd=2,col=2)
> legend("topleft", c("Α","Γ"), lwd=2, col=c(1,2))

343c

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.