Μεγιστοποίηση χρησιμότητας, καμπύλη αδιαφορίας και εφαπτόμενη εισοδηματικού περιορισμού στο Maxima

Η άσκηση προέρχεται από το βιβλίο Μικροοικονομική θεωρία του Walter Nicholson (άσκ. 4.4).

Έστω η συνάρτηση χρησιμότητας:

$$ U(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} $$

όπου x,y οι ποσότητες δύο προϊόντων με τιμή Px=3 και Py=4.

  1. Να βρεθούν οι ποσότητες x,y που μεγιστοποιούν τη χρησιμότητα, αν το εισόδημα είναι I=50
  2. να γίνει διαγραμματική παράσταση της καμπύλης αδιαφορίας του καταναλωτή και φέρεται την ευθεία του εισοδηματικού περιορισμού που εφάπτεται στην καμπύλη

Λύση

Ορισμός των δεδομένων:

U(x,y) := sqrt(x^2 + y^2);
Px : 3;
Py : 4;
I : 50;

Ορισμός της συνάρτησης Lagrange:

L(x,y,lambda) := U(x,y) + lambda*(I-Px*x-Py*y);

Επίλυση του συστήματος:

eq1: diff(L(x,y,lambda),x)=0;
eq2: diff(L(x,y,lambda),y)=0;
eq3: diff(L(x,y,lambda),lambda)=0;
sol: solve([eq1,eq2,eq3], [x,y,lambda]);

Η λύση που λαμβάνεται είναι:

$$ [x=6,y=8,lambda=\frac{1}{5}]] $$

Μπορούμε να κρατήσουμε τη λύση στις μεταβλητές x0,y0:

x0 : rhs(sol[1][1]);
y0 : rhs(sol[1][2]);

Και να βρούμε το επίπεδο μέγιστης χρησιμότητας:

U0 : U(x0,y0);

Το οποίο είναι 10

Ή, να υπολογίσουμε για επιβεβαίωση την κατανάλωση:

C(x,y) := x*Px + y*Py;
C0 : C(x0,y0);

Η οποία είναι 50.

Για το δεύτερο μέρος της άσκησης μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τη σελίδα [299].

Για να κάνουμε το γράφημα της καμπύλης αδιαφορίας, χρειάζεται να λύσουμε τη συνάρτηση χρησιμότητας $$U(x,y)=U0$$ ως προς y:

sol: solve([U(x,y) = U0], y);

με αποτέλεσμα:

$$[y=-\sqrt{100-{x}^{2}},y=\sqrt{100-{x}^{2}}]$$

Θα πρέπει να ορίσουμε μια νέα συνάρτηση με το θετικό μέρος της καμπύλης:

f(x) := sqrt(100-x^2);

και στη συνέχεια να ορίσουμε τη συνάρτηση της παραγώγου και την ευθεία που η παράγωγος τέμνει τη καμπύλη αδιαφορίας στο x0:

g(x) := ''(diff(f(x), x));
h(x) := ''(g(x0)*x+f(x0)-x0*g(x0));

Τέλος, το γράφημα είναι, πιστεύω, απλή υπόθεση:

plot2d([f(x),h(x)], [x,0,12], [y,0,12], [legend, "U","I"]);

378a

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.