Διάγραμμα διασποράς

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση rand() για να πάρετε τυχαίους αριθμούς στο διάστημα (0,1) και κατασκευάστε διαγράμματα διασποράς δύο μεταβλητών, πχ από 100 σημεία. Τα διαγράμματα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην απεικόνιση ανεξαρτησίας ή συσχέτισης ανάμεσα σε δύο μεγέθη, όπως φαίνεται παρακάτω.

scatter1a scatter1a

Αν και το x και το y είναι μόνο τυχαίοι αριθμοί, θα πάρετε κάτι σαν το διάγραμμα αριστερά.

Για να πάρετε καλύτερη συσχέτιση ανάμεσα στο x,y δώστε στο x τιμές 1,2,3 ... και στο y:

y = x + rand()

Αυτό δε σημαίνει πως τα διαγράμματα διασποράς γίνονται μόνο με τυχαίους αριθμούς. Δείτε την άσκηση Συντελεστές συσχέτισης και συνδυακύμανσης και κάντε κάτι ανάλογο.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.