Εύρεση του μεγαλύτερου από δύο αριθμούς στη C++

Να γραφεί ένα πρόγραμμα που διαβάζει δύο αριθμούς και βρίσκει (και τυπώνει) τον μεγαλύτερο.

#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  cout << "Θα βρω το μεγαλύτερο από δύο αριθμούς" << endl;
  cout << "....................................." << endl;
  float a, b, max;

  cout << "Δώσε το a: ";
  cin >> a;

  cout << "Δώσε το b: ";
  cin >> b;
  
  if (a > b)
  {
    max = a;
  }
  else
  {
    max = b;
  }
  
  cout << "Το βρήκα!" << endl;
  cout << "Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι το: " << max << endl;
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@alice:~$ g++ program.cpp
astavrak@alice:~$ ./a.out 
Θα βρω το μεγαλύτερο από δύο αριθμούς
.....................................
Δώσε το a: 5
Δώσε το b: 4.5
Το βρήκα!
Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι το: 5

Ένας εναλλακτικός τρόπος ελέγχου της μεγαλύτερης τιμής:

#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  cout << "Θα βρω το μεγαλύτερο από δύο αριθμούς" << endl;
  cout << "....................................." << endl;
  float a, b, max;

  cout << "Δώσε το a: ";
  cin >> a;

  cout << "Δώσε το b: ";
  cin >> b;
  
  max = (a > b) ? a : b;
  
  cout << "Το βρήκα!" << endl;
  cout << "Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι το: " << max << endl;
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@alice:~$ g++ program.cpp
astavrak@alice:~$ ./a.out 
Θα βρω το μεγαλύτερο από δύο αριθμούς
.....................................
Δώσε το a: 7
Δώσε το b: 2.5
Το βρήκα!
Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι το: 7

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.