Εύρεση του μεγαλύτερου από δύο αριθμούς στη C++

Να γραφεί ένα πρόγραμμα που διαβάζει δύο αριθμούς και βρίσκει (και τυπώνει) τον μεγαλύτερο.

#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  cout << "Θα βρω το μεγαλύτερο από δύο αριθμούς" << endl;
  cout << "....................................." << endl;
  float a, b, max;

  cout << "Δώσε το a: ";
  cin >> a;

  cout << "Δώσε το b: ";
  cin >> b;
  
  if (a > b)
  {
    max = a;
  }
  else
  {
    max = b;
  }
  
  cout << "Το βρήκα!" << endl;
  cout << "Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι το: " << max << endl;
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@alice:~$ g++ program.cpp
astavrak@alice:~$ ./a.out 
Θα βρω το μεγαλύτερο από δύο αριθμούς
.....................................
Δώσε το a: 5
Δώσε το b: 4.5
Το βρήκα!
Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι το: 5

Ένας εναλλακτικός τρόπος ελέγχου της μεγαλύτερης τιμής:

#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  cout << "Θα βρω το μεγαλύτερο από δύο αριθμούς" << endl;
  cout << "....................................." << endl;
  float a, b, max;

  cout << "Δώσε το a: ";
  cin >> a;

  cout << "Δώσε το b: ";
  cin >> b;
  
  max = (a > b) ? a : b;
  
  cout << "Το βρήκα!" << endl;
  cout << "Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι το: " << max << endl;
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@alice:~$ g++ program.cpp
astavrak@alice:~$ ./a.out 
Θα βρω το μεγαλύτερο από δύο αριθμούς
.....................................
Δώσε το a: 7
Δώσε το b: 2.5
Το βρήκα!
Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι το: 7

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.