Γραφική παράσταση της f(x) = 1 / (1+sin^2(x))

Να κάνετε τη γραφική παράστηση της συνάρτησης

$$ f(x) = (1+sin^2(x))^{-1} \, , \, x \in [-\pi, \pi] $$

sin2x

Πως εργαζόμαστε:

  1. Δημιουργήστε μια ακολουθία τιμών του x από το κελί a2 και κάτω
  2. Γράψτε τον τύπο =1/(1+sin(a2)^2) στο κελί b2 και αναπτύξτε σε όλη τη στήλη
  3. Επιλέξτε γράφημα διασποράς με γραμμές χωρίς σημεία

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.