Βρόγχος while με τον τελεστή μοναδιαίας αύξησης μέσα σε έκφραση στη C++

Πρόγραμμα που υπολογίζει το άθροισμα 5 αριθμών, τους οποίοι δίνει ο χρήστης.

Παρατηρείστε εδώ την τοποθέτηση της μοναδιαίας αύξησης μέσα στην παρένθεση που ακολουθεί την εντολή while.

#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  cout << "Υπολογίζω το άθροισμα από 5 αριθμούς" << endl;
  cout << "...................................." << endl;
  int k = 0;
  float x, sum;

  while (++k <= 5)
  {
    cin >> x;
    sum += x;
  }
  
  cout << "Το άθροισμα είναι: " << sum << endl;
  
  return 0;
}

Εναλλακτικά, με τον κλασικό τρόπο, μπορεί να γραφεί έτσι:

  while (k < 5)
  {
    cin >> x;
    sum += x;
    ++k;
  }

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@alice:~$ g++ program.cpp
astavrak@alice:~$ ./a.out 
Υπολογίζω το άθροισμα από 5 αριθμούς
.....................................
2
4
5.5
-3.5
1
Το άθροισμα είναι: 9

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.