Βρόγχος while με τον τελεστή μοναδιαίας αύξησης μέσα σε έκφραση στη C++

Πρόγραμμα που υπολογίζει το άθροισμα 5 αριθμών, τους οποίοι δίνει ο χρήστης.

Παρατηρείστε εδώ την τοποθέτηση της μοναδιαίας αύξησης μέσα στην παρένθεση που ακολουθεί την εντολή while.

#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  cout << "Υπολογίζω το άθροισμα από 5 αριθμούς" << endl;
  cout << "...................................." << endl;
  int k = 0;
  float x, sum;

  while (++k <= 5)
  {
    cin >> x;
    sum += x;
  }
  
  cout << "Το άθροισμα είναι: " << sum << endl;
  
  return 0;
}

Εναλλακτικά, με τον κλασικό τρόπο, μπορεί να γραφεί έτσι:

  while (k < 5)
  {
    cin >> x;
    sum += x;
    ++k;
  }

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@alice:~$ g++ program.cpp
astavrak@alice:~$ ./a.out 
Υπολογίζω το άθροισμα από 5 αριθμούς
.....................................
2
4
5.5
-3.5
1
Το άθροισμα είναι: 9

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.