Παραγοντικό στη C++

Ένα πρόγραμμα που υπολογίζει το n!

#include <iostream>
#include <stdint.h>

using namespace std;

int main ()
{
 unsigned long int n, fact;

 cout << "Δώσε μου έναν θετικό ακέραιο: ";
 cin >> n;
 fact = 1;
 while (n > 0) 
 {
  fact *= n;
  --n;
 }

 cout << "Το παραγοντικό είναι: " << fact << endl;
 return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
Δώσε μου έναν θετικό ακέραιο: 10
Το παραγοντικό είναι: 3628800

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.