Σειριοποίηση πίνακα δύο διαστάσσεων στη C++

Ένα απλό παράδειγμα αεριοποίησης πίνακα δύο διαστάσεων σε πίνακα μιας διάστασης.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i, j, k;
  int a[3][3] = { {7,8,9}, {4,5,6}, {1,2,3} };
  int b[9];

  // σειριοποίηση πίνακα δύο διαστάσεων
  for (i=0; i < 3; i++)
  {
    for (j=0; j < 3; j++)
    {
     // Αλλάξτε τον υπολογισμό του k για γραμμές/στήλες
     k = i*3 + j;
     //k = j*3 + i;
     b[k] = a[i][j];
    }
  }

  // εκτύπωση για έλεγχο
  for (k=0; k < 9; k++)
  {
    cout << "k= " << k << "\t" << "b= " << b[k] << endl;
  }
     
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.