Σειριοποίηση πίνακα δύο διαστάσσεων στη C++

Ένα απλό παράδειγμα αεριοποίησης πίνακα δύο διαστάσεων σε πίνακα μιας διάστασης.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i, j, k;
  int a[3][3] = { {7,8,9}, {4,5,6}, {1,2,3} };
  int b[9];

  // σειριοποίηση πίνακα δύο διαστάσεων
  for (i=0; i < 3; i++)
  {
    for (j=0; j < 3; j++)
    {
     // Αλλάξτε τον υπολογισμό του k για γραμμές/στήλες
     k = i*3 + j;
     //k = j*3 + i;
     b[k] = a[i][j];
    }
  }

  // εκτύπωση για έλεγχο
  for (k=0; k < 9; k++)
  {
    cout << "k= " << k << "\t" << "b= " << b[k] << endl;
  }
     
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.