Πολλαπλασιασμός πινάκων στη C++

Παράδειγμα πολλαπλασιασμού πινάκων.

$$ \mathbf{C} = \mathbf{A} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 5 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 2 & 1 \\ 6 & 4 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 36 \\ 52 & 51 \\ 29 & 25 \end{bmatrix} $$

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 // ορισμός δεδομένων
 int a[3][4] = {{3,1,1,4}, {2,1,5,4}, {0,2,4,1}};
 int b[4][2] = {{8,1}, {2,1}, {6,4}, {1,7}};
 int c[3][2];
 int i, j, k;

 // πολλαπλασιασμός πινάκων
 for (i=0; i < 3; i++)
 {
  for (k=0; k < 2; k++)
  {
   c[i][k] = 0;
   for (j=0; j < 4; j++)
   {
    c[i][k] += a[i][j] * b[j][k];
   }
  }
 }
 
 // εκτύπωση του αποτελέσματος
 for (i=0; i < 3; i++)
 {
  for (k=0; k < 2; k++)
  {
   cout << c[i][k] << "\t";
  }
  cout << endl;
 }
 
 return 0;
  
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.