Ευκλείδεια απόσταση ανάμεσα σε δύο χρονολογικές σειρές στο Octave/Matlab

Έστω δύο χρονολογικές σειρές, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα

TS2

οι οποίες έχουν προέλθει από:

x = normrnd (0, 1, 100, 1);
y = normrnd (5, 1, 100, 1);

Ένα μέτρο της διαφοράς των δύο χρονολογικών σειρών, είναι η Ευκλείδεια απόσταση:

$$ D = \sqrt { \sum_{t=1}^{n} (x_t-y_t)^2} \quad t=1,2,\ldots n $$

Να υπολογίσετε την Ευκλείδεια απόσταση πριν και μετά την κανονικοποίηση των δεδομένων.

Άσκηση

Μεταβείτε στη σελίδα finance.yahoo.com και πάρτε την ημερήσια τιμή κλεισίματος των δεικτών Dow Jones και Nasdaq για το έτος 2011.

Να υπολογίσετε την Ευκλείδεια απόσταση ανάμεσα στους δύο δείκτες πριν και μετά την κανονικοποίηση των δεδομένων.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.