Ο κωδικός του μαθήματος στο MS teams

Έρευνα και συζήτηση βιβλιογραφίας προσομοίωσης στα Οικονομικά

Συζήτηση γύρω από άρθρα και μελέτες του παρελθόντος σχετικά με την μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση και προσομοίωση στα Οικονομικά.