Πρώτες διαφορές και η παραίτηση του Πάπα

Έστω δύο λογαριασμοί στο twitter.com, της τραγουδίστριας Shakira, με screenName @shakira και του Ποντίφικα της Ρώμης με screenName @Pontifex.

Να κατασκευαστεί το διάγραμμα πρώτων διαφορών της μεταβλητής που δείχνει το πλήθος των λογοριασμών που ακολουθούν τους δύο λογαριασμούς (followers first difference) το διάστημα Δεκ. 12 μέχρι Φεβ. 13.

Pontifex

Έστω πως τα δεδομένα αντιστοιχούν στις μεταβλητές y1 και y2 αντίστοιχα:

y1d   <- diff(y1)/1000
y2d   <- diff(y2)/1000

plot(y1d, type="n", ylim=c(0,80), xlab="Date", ylab="new followers (1000s)" )
grid()
lines(y1d, col=4, lwd=4)
lines(y2d, col=2, lwd=2)
legend('topright', c('shakira', 'Pontifex'), col=c(4,2), lwd=4)

Η εξέλιξη του Ποντίφικα ήταν εντυπωσιακή τον πρώτο μήνα παρουσίας: στις 15/12/2012 για παράδειγμα "κέρδισε" περισσότερο από μισό εκατομμύριο "followers". Στην συνέχεια ωστόσο η κατάσταση βάλτωσε. Το πλήθος των νέων λογαριασμών είναι αισθητά μικρότερο στον Ποντίφικα από ότι στη Shakira.

Από την άλλη πλευρά, ο Ποντίφικας κερδίζει περισσότερους followers μετά την απόφαση παραίτησης: Ο κόσμος επικροτεί την κίνησή του.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.