Μοντελοποίηση ARMA της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD

Ελλιπές και προσωρινό περιεχόμενο. Προς βελτίωση στο μέλλον.

Αν λείπει η βιβλιοθήκη quantmod:

> install.packages('quantmod')
rm(list = ls(all=TRUE))
library(stats)
library(tseries)
library(quantmod)

getFX('EUR/USD',from='1999-01-01',to='1999-12-31')
eu99<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2000-01-01',to='2000-12-31')
eu00<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2001-01-01',to='2001-12-31')
eu01<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2002-01-01',to='2002-12-31')
eu02<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2003-01-01',to='2003-12-31')
eu03<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2004-01-01',to='2004-12-31')
eu04<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2005-01-01',to='2005-12-31')
eu05<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2006-01-01',to='2006-12-31')
eu06<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2007-01-01',to='2007-12-31')
eu07<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2008-01-01',to='2008-12-31')
eu08<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2009-01-01', to='2009-12-31')
eu09<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2010-01-01', to='2010-12-31')
eu10<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2011-01-01', to='2011-12-31')
eu11<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2012-01-01', to='2012-12-31')
eu12<-EURUSD
getFX('EUR/USD',from='2013-01-01', to='2013-03-31')
eu13<-EURUSD

EU <- rbind(eu09, eu10, eu11, eu12)
plot(EU)
adf.test(EU)

dEU <- na.omit(diff(EU))
rEU <- na.omit(diff(EU/lag(EU,-1)))
adf.test(dEU)

arma10 <- arima(dEU, order=c(1,0,0))
arma01 <- arima(dEU, order=c(0,0,1))
arma11 <- arima(dEU, order=c(1,0,1))

dhat10 <- as.ts(dEU) - as.ts(arma10$res)
dhat01 <- as.ts(dEU) - as.ts(arma01$res)
dhat11 <- as.ts(dEU) - as.ts(arma11$res)

plot(as.ts(dEU), type="n")
lines(as.ts(dEU), col=1)
lines(dhat10, col=2, lwd=3)
lines(dhat01, col=3, lwd=3)
lines(dhat11, col=5, lwd=3)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.