Η ώρα είναι:

Μια απλή παρουσίαση με το beamer/latex

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 1:19:55, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

beamer

Ένα απλό παράδειγμα παρουσίασης με την κλάση beamer σε Latex.

Προοίμιο:

\documentclass[xcolor=dvipsnames, 11pt]{beamer}
\usetheme{Warsaw}

\usepackage{ucs}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[greek,english]{babel}
\newcommand{\en}{\selectlanguage{english}}
\newcommand{\el}{\selectlanguage{greek}}

\usepackage{color, colortbl}
\usepackage{mathtools, amsmath}
\usepackage{listings}
\usepackage{graphicx}

\lstset{language=R}

Τίτλοι

\begin{document}
\en
\author[\texttt{http://bit.ly/HY-IV}]{Athanassios Stavrakoudis}
\title{Time Series Model Selection}
\date[3/4/2013]{3/4/2013}
\institute{\texttt{http://stavrakoudis.econ.uoi.gr}}

\maketitle
\en

Μια διαφάνεια:

\begin{frame}[fragile, shrink]
\frametitle{ARMA(1,0)}
{\LARGE \[ y_t = \rho y_{t-1} + \epsilon_t \]    }
\includegraphics[angle=270, scale=0.8]{am10.pdf}   \\
\begin{lstlisting}
> arima(y, order=c(1,0,0), include.mean=FALSE)

Call:
arima(x = y, order = c(1, 0, 0), include.mean = FALSE)

Coefficients:
     ar1
   0.6550
s.e. 0.0741

sigma^2 estimated as 1.485: log likelihood = -161.94, aic = 327.88
\end{lstlisting}
\end{frame}

Άσκηση

Να κάνετε μια μικρή παρουσίαση (4-6 διαφάνειες) που να δείχνει τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης ARMA της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ EUR ή USD με ένα από τα νομίσματα:
 • DKK, Δανέζικη κορώνα
 • SEK, Σουηδική κορώνα
 • PLN, Πολωνικό ζλότυ
 • HUF, Ουγγρικό φιορίνι

Χρησιμοποιήστε δεδομένα μετά το 2009.

Δείτε ένα αντίστοιχο παράδειγμα: [iid=517]

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, να ανεβάσετε το αρχείο .pdf και το αρχείο .zip της εργασίας σας.

Υπενθύμιση: Η επιλογή μοντέλου γίνεται με βάση το κριτήριο AIC ή κάποιο άλλο αντίστοιχο κριτήριο (BIC, AICc, κ.λπ.).

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.