Χαοτική συμπεριφορά

Ένα μέγεθος $x$ μεταβάλλεται σύμφωνα με την αναδρομική σχέση:

$$ x_t = 2x_{t-1}^2 - 1 $$

Να υπολογιστούν 100 όροι της ακολουθίας και να γίνει γραφική απεικόνιση του $x_t$ ως προς $t$.

Να κάνετε τον υπολογισμό παίρνοντας ως αρχική τιμή $x_0$ τις τιμές 0.5, 0.51 και 0.5001. Να σχολιάσετε τη διαφορά στο αποτέλεσμα, ανάλογα με την τιμή του $x_0$.

chaos

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.