Προθεματικός και επιθεματικός τελεστής μοναδιαίας επαύξησης ή μείωσης

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 9:57, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp προθεματικός τελεστής επιθεματικόςτελεστής προσαύξηση
 
#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main ()
{
  int k = 1;
 
  cout << "k  : " << k  << endl;
  cout << "k++ : " << k++ << endl;
  cout << "k  : " << k  << endl;
  cout << "++k : " << ++k << endl;
  cout << "k  : " << k  << endl;
  cout << "k-- : " << k-- << endl;
  cout << "k  : " << k  << endl;
  cout << "--k : " << --k << endl;
  cout << "k  : " << k  << endl;
  
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.