Ο κωδικός του μαθήματος στο MS teams

Καμπύλες μέσου κόστους με το Excel/Calc

Το σταθερό κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης είναι:

$$ FC = 20 $$

Ενώ το μεταβλητό κόστος παραγωγής δίνεται από τη σχέση:

$$ VC = \frac{1}{2}\, q^2 + 5\,q $$

Να κάνετε το διάγραμμα μέσου σταθερού, μέσου μεταβλητού και μέσου ολικού κόστους.

$$ \begin{array}{l l} TC &= FQ + VQ \\ AFC &= FC / q \\ AVC &= VC / q \\ ATC &= TC / q \\ \end{array} $$

average cost

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.