Υπολογισμός σημείου τομής δύο ευθειών με το Excel/Calc

Σας δίνονται δύο εξισώσεις ευθειών:

$$ \begin{alignat}{3} y_1 &=& a_1x + b_1 \\ y_2 &=& a_2x + b_2 \end{alignat} $$

όπου a1,a2,b1,b2 πραγματικοί αριθμοί. Να υπολογίσετε το σημείο τομής των δύο ευθειών και να παραστήσετε γραφικά τη λύση.

Σας υπενθυμίζετε ότι:

$$ x_0 = \frac{b_2 - b_1} {a_1 - a_2} $$

Για παράδειγμα, βρείτε το σημείο τομής των ευθειών:

$$ \begin{alignat}{3} y_1 &=& x +1 \\ y_2 &=& -\frac{1}{2}x + 4 \end{alignat} $$

Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε το σημείο ισορροπίας της αγοράς όταν

$$ \begin{alignat}{3} D &=& -2q + 10 \\ S &=& q + 4 \end{alignat} $$

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.