2018-10-09 Β μέρος

set.seed(1)
x <- runif(10, 0, 1)
x <- round(x, 2)
x

sum(x)

N <- length(x)
S <- 0
for (i in 1:N) {
 S <- S + x[i]
 #cat (i, S, "\n")
}
S

i <- 1
N <- length(x)
S <- 0
while (i <= N) {
 S <- S + x[i]
 i <- i + 1
}
S

x
N <- length(x)
K <- 0
for (i in 1:N) {
 if(x[i] > 0.5) {
  K <- K + 1
 }
}
K

sum(x > 0.5)


fibo <- rep(NA, 10)
fibo[1] <- 1
fibo[2] <- 1
fibo[1:2] <- 1
i <- 3
N <- 10
while (i <= N) {
 fibo[i]<- fibo[i-1]+fibo[i-2]
 i <- i + 1
}

for (i in 3:N) {
 fibo[i] <- fibo[i-1] + fibo[i-2]
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.