Βρέθηκαν 57 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "SQL"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5 σελίδα 6

SQL-04.1: Γενικά για τα ερωτήματα σύζευξης πινάκων, σχήμα της βάσης δεδομένων και χρήση ξένων κλειδιών (28:48).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN

SQL-04.2: Καρτεσιανό γινόμενο και θ σύζευξη στην SQL, παραδείγματα και εφαρμογές (44:57).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά καρτεσιανό γινόμενο cartesian product θ JOIN θ σύζευξη

SQL-04.3: Φυσική σύζευξη (NATURAL JOIN) στην SQL (28:06).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN NATURAL JOIN φυσική σύζευξη

SQL-04.4: Εσωτερική σύζευξη (INNER JOIN) στην SQL (13:34).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN INNER JOIN εσωτερική σύζευξη

SQL-04.5: Εξωτερική σύζευξη (OUTER JOIN) στην SQL, παραδείγματα με αριστερή (LEFT JOIN) και δεξιά (RIGHT JOIN) εξωτερική σύζευξη (27:20).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN OUTER JOIN LEFT JOIN RIGHT JOIN εξωτερική σύζευξη αριστερή σύζευξη δεξιά σύζευξη

SQL-02.1: Απαλοιφή διπλοεγγραφών σε ερωτήματα SQL με τον όρο DISTINCT (24:07).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DISTINCT απαλοιφή διπλοεγγραφών

SQL-02.1: Έλεγχος NULL τιμών σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL NULL έλεγχος NULL IS NULL IS NOT NULL

SQL-02.3: Αναζήτηση και ταίριασμα κειμένου σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL text search LIKE wild characters

SQL-02.4: Λογική σύζευξη με AND και λογική διάζευξη με OR σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL AND OR λογική σύζευξη λογική διάζευξη

SQL-02.5: Ο τελεστής ΙΝ, αναζήτηση σε λίστα τιμών σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL IN λίστα τιμών

SQL-02.6: Ο τελεστής BETWEEN AND, αναζήτηση περιοχής τιμών σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL BETWEEN AND περιοχή τιμών

Περιορισμοί πρωτεύοντος και ξένου κλειδιού (13:04).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Επίδραση των περιορισμών πρεωτεύοντος και ξένου κλειδιού (16:41).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Εναύσματα (triggers) ενημέρωσης βάσης δεδομένων (16:14).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί εναύσματα διαδοχική ενημέρωση διαδοχική διαγραφή SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Η εντολή CREATE TABLE για τη δημιουργία πίνακα (22:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DDL δημιουργία πίνακα CREATE TABLE database schema

SQL: Χρήστες και συνθηματικό πρόσβασης (28:38).
Tags: SQL security username password ασφάλεια έλεγχος πρόσβασης όνομα χρήστη συνθηματικό GRANT CREATE USER

SQL: Εκχώρηση, κληρονόμηση και αναίρεση δικαιωμάτων (32:42).
Tags: SQL security username εκχώρηση δικαιωμάτων αναίρεση δικαιωμάτων κληρονόμηση δικαιωμάτων GRANT REVOKE CREATE USER