Ιστόγραμμα με την R

Το βίντεο έχει διάρκεια 15:03. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


R plot histogram hist rnorm ιστόγραμμα ραβδόγραμμα συχνοτήτων

Το ιστόγραμμα γίνεται με την εντολή hist. Για παράδειγμα, το ιστόγραμμα μιας μεταβλητής που έχει 1000 τυχαίους αριθμούς της τυπικής κανονικής κατανομής είναι:

y <- rnorm(1000)
hist(y)

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν διάφορες επιλογές που μπορεί ο χρήστης να "επέμβει". Πχ, να αλλάξει το πλήθος των των τάξεων (nclass), να αλλάξει τα όρια των αξόνων (xlim, ylim) ή να αλλάξει την απεικόνιση από συχνότητα σε πυκνότητα (freq=FALSE).

y <- rnorm(1000)
hist(y, nclass=15, xlim=c(-4,4), ylim=c(0,0.5), freq=FALSE)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.