Τα βασικά των στατιστικών υπολογισμών με την R

Το βίντεο έχει διάρκεια 9:08. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


R statistics descriptive περιγραφικά στατιστικά min max mean median sum average quantile variance sd

Για ένα σύνολο τιμών, ποσότητες όπως η μέση τιμή, η διάμεση τιμή, το άθροισμα, η ελάχιστη και μέγιστη τιμή, η διακύμανση και η τυπική απόκλιση υπολογίζονται ως:

> x <- c(1,2,3,4)
> mean(x)      # mean value
[1] 2.5
> median(x)     # meadian value
[1] 2.5
> sum(x)      # sum of values
[1] 10
> min(x)      # minimum value
[1] 1
> max(x)      # maximum value
[1] 4
> var(x)      # variance
[1] 1.666667
> sd(x)       # standard deviation
[1] 1.290994
> sqrt(var(x))   # standard deviation
[1] 1.290994
> quantile(x)    # quantiles
 0% 25% 50% 75% 100% 
1.00 1.75 2.50 3.25 4.00 
> summary(x)    # summary descriptive statistics
  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
  1.00  1.75  2.50  2.50  3.25  4.00

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.