Απλές αλγεβρικές πράξεις με διανύσματα και πλαίσια δεδομένων στην R

Το βίντεο έχει διάρκεια 24:54. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


R statistics vector data frame cbind rbind

Μπορούμε να κάνουμε τις συνήθεις αλγεβρικές πράξεις, πχ:

> x <- c(1,2,3,4)
> 3*x
[1] 3 6 9 12
> x-1
[1] 0 1 2 3

Να εφαρμόσουμε μαθηματικές συναρτήσεις, πχ

> sqrt(x)
[1] 1.000000 1.414214 1.732051 2.000000
> exp(x)
[1] 2.718282 7.389056 20.085537 54.598150

Να κάνουμε λογικές πράξεις, πχ

> x>2
[1] FALSE FALSE TRUE TRUE
> q=x>2
> q
[1] FALSE FALSE TRUE TRUE
> q+1
[1] 1 1 2 2

Να κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε σύνολα

> x <- c(1, 2, 3, 4)
> y <- c(2, -1, 3, 0)
> x+y
[1] 3 1 6 4
> y/x
[1] 2.0 -0.5 1.0 0.0

Να ενώσουμε "κατά γραμμή" ή "κατά στήλη" δύο ή περισσότερα σύνολα:

> z <- cbind(x,y)
> z
   x y
[1,] 1 2
[2,] 2 -1
[3,] 3 3
[4,] 4 0
> z <- rbind(x,y)
> z
 [,1] [,2] [,3] [,4]
x  1  2  3  4
y  2  -1  3  0

Να αλλάξουμε τις τιμές ενός συνόλου, η να προσθέσουμε τιμές:

> x <- c(1, 2, 3, 4)
> x[3] <- 7
> x
[1] 1 2 7 4
> x[5] = -1
> x
[1] 1 2 7 4 -1Να "εξάγουμε" τιμές από καθορισμένες θέσεις του συνόλου:

> z
   x y
[1,] 1 2
[2,] 2 -1
[3,] 3 3
[4,] 4 0
> z[2,1]
x 
2 
> z[4,2]
y 
0 

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.