Είναι ένα τρίγωνο ορθογώνιο; στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 33:30, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp εκλογή if ορθογώνιο τρίγωνο

Δίνονται τα μήκη 3 πλευρών τριγώνου. Να βρεθεί αν το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.

Εμβαδόν τριγώνου

Δείτε επίσης: Εμβαδόν τριγώνου με τον τύπο του Ήρωνα

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  unsigned long int a, b, c; // τρεις πλευρές
  unsigned long int h, s1, s2; // υποτείνουσα, δύο πλευρές

  cout << "Δώσε τα μήκη των τριών πλευρών" << endl;
  cout << "a = ";
  cin >> a;
  cout << "b = ";
  cin >> b;
  cout << "c = ";
  cin >> c;
  
  if (a>b)
  {
   h = a;
   s1 = b;
   s2 = c;
  }
  else
  {
   h = b;
   s1 = a;
   s2 = c;
  }
  
  if (c>h)
  {
   h = c;
   s1 = a;
   s2 = b;
  }
  
  if (h*h == s1*s1 + s2*s2)
  {
   cout << "Είναι ορθογώνιο τρίγωνο" << endl;
  }
  else
  {
   cout << "Δεν είναι ορθογώνιο τρίγωνο" << endl;
  }
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
Δώσε τα μήκη των τριών πλευρών
a = 4
b = 5
c = 3
Είναι ορθογώνιο τρίγωνο
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
Δώσε τα μήκη των τριών πλευρών
a = 12
b = 13
c = 5
Είναι ορθογώνιο τρίγωνο
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
Δώσε τα μήκη των τριών πλευρών
a = 3
b = 4
c = 9
Δεν είναι ορθογώνιο τρίγωνο

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.