Γραφικές παραστάσεις μαθηματικών συναρτήσεων στην R

Το βίντεο έχει διάρκεια 37:47. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


R plot curve cos sin dnorm PPF καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων

Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων

$$ x^2 + y^2 =100, \quad y = \sqrt{100-x^2} $$

Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων

curve(sqrt(100-x^2), xlab="x", ylab="y", 
      main="Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων", lwd=2, 
      xlim=c(0,10), bty="n")
grid(col=3)
x <- c(3, 6, 8)
y <- c(8, 8, 8)
points(x,y)
points(x, y, pch=19, cex=c(1,2,1), col=c("blue", "black", "red"))
text(3.5, 8.5, 'Εντός', col=4)
text(8.5, 8.5, 'Εκτός', col=2)

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.