Μελλοντική αξία μιας επένδυσης με τη συνάρτηση FV στο Excel/Calc

Το βίντεο έχει διάρκεια 27:20. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


Excel Calc FV future value μελλοντική αξία επιτόκιο καταθέσεις

Η συνάρτηση FV (future value) επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης, σε σταθερές πληρωμές. Πχ, ποιο συνολικό ποσό θα είναι διαθέσιμο αν καταθέτουμε κάθε σταθερή χρονική περίοδο ένα ποσό, στο λογαριασμό μιας τράπεζας.

Ο τύπος του υπολογισμού της μελλοντικής αξίας (FV) είναι:

$$FV = \frac{PMT \times k}{ip} -(1+ip)^N \times \left( PV + \frac{PMT \times k}{ip} \right) $$

Στη (συνηθισμένη) περίπτωση όπου PV=0, ισχύει:

$$FV = PMT \left( \left( 1+ip \right)^{N}-1 \right) \times \left( \frac{k}{ip} \right)$$

όπου PMT=ποσό που καταβάλλεται περιοδικά (πχ μηνιαία), PV=παρούσα αξία, ip=επιτόκιο περιόδου, N=πλήθος περιόδων, k=1 αν η καταβολή γίνεται στην αρχή της περιόδου ή k=1+ip αν η καταβολή γίνεται στο τέλος της περιόδου.

Για παράδειγμα

αν στην αρχή κάθε μήνα καταθέτουμε 100 EUR, για 1 ένα χρόνο, με ετήσιο επιτόκιο 4%, στο τέλος θα έχουμε:

$$FV = 100 \times \left( {\left( 1 + \frac{0,04}{12}\right)^{12}-1} \right) \times \left( \frac{ 1+\frac{0,04}{12} } { \frac{0,04}{12} } \right) $$

Να προγραμματίσετε ένα φύλλο εργασίας που να κάνει τον υπολογισμό, και να συγκρίνετε το αποτέλεσμα με αυτό της συνάρτησης FV.

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.