Βρέθηκαν 42 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "Calc"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5

Παραδείγματα με αθροίσματα τετραγώνων SUMSQ ή υποσυνθήκη SUMIF στο Excel/Calc (16:53).
Tags: Excel Calc SUMSQ SUMIF άθροισμα τετραγώνων άθροιση υπό συνθήκη

Διάγραμμα διασποράς στο Excel/Calc (9:56).
Tags: excel Calc διασπορά

Γραφική παράσταση f(x) = -x2 + x + 2 (10:42).
Tags: excel Calc γράφημα συνάρτησης

Απλά παραδείγματα με μαθηματικές συναρτήσεις στο Excel/Calc (10:42).
Tags: Excel Calc μαθηματικές συναρτήσεις λογάριθμος

Συναρτήσεις βάσης δεδομένων και αναζήτησης/αναφοράς με το Excel/Calc (59:58).
Tags: Excel Calc συναρτήσεις βάσης δεδομένων

Συναρτήσεις χειρισμού χρονολογικών δεδομένων με το Excel/Calc (58:37).
Tags: Excel Calc συναρτήσεις χρόνου

Διαγράμματα φυσαλίδας με το Excel/Calc (40:12).
Tags: Excel Calc διαγράμματα φυσαλίδας

Υπολογισμός κλίσης καμπύλης, υπολογισμός συχνοτήτων με το Excel/Calc (1:19:41).
Tags: Excel Calc δημόσια δεδομένα google data frequency

Απλοί υπολογισμοί και διαγράμματα με το Excel/Calc (1:19:28).
Tags: ΗΥ-I Excel Calc φύλλα εργασίας

Λογικές συναρτήσεις στο Excel/Calc: γενικές παρατηρήσεις (20:52).
Tags: Excel Calc IF NOT AND OR λογικοί έλεγχοι