Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "Βάσεις δεδομένων"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5 σελίδα 6 σελίδα 7 σελίδα 8 σελίδα 9

SQL-09.3: Επιπλέον χρήσεις των όψεων (6:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL όψεις χρήση VIEWS USAGE

Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: γενική περιγραφή (12:19).
Tags: Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα περιγραφή

Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (21:49).
Tags: Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα σχεδιασμός ER

Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: σχεσιακό μοντέλο και SQL (15:02).
Tags: Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα σχεδιασμός σχεσιακό μοντέλο

Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: Ερωτήματα SQL αναζήτησης δεδομένων (22:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα SQL

Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: το πρόβλημα των διδύμων και η λύση με νέα μοντελοποίηση (20:05).
Tags: Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα δίδυμα σχεσιακό μοντέλο ξένο κλειδί συσχέτιση

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Τιμές NULL, ιστορία και σημασία τους (25:26).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο NULL τριαδική λογική

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Παραδείγματα τιμών NULL (29:42).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο NULL παραδείγματα

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: οι κανόνες του E. Codd (13:40).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο Codd rules

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Κεντρικές έννοιες και ορισμοί για τις σχέσεις (25:24).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο σχέσεις έννοιες ορισμοί

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Οι 4 βασικές ιδιότητες των σχέσεων (20:11).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο σχέσεις ιδιότητες

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Είδη σχέσεων (10:59).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο σχέσεις είδη σχέσεων

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Τιμές NULL και διάσπαση πινάκων (10:19).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο NULL διάσπαση σχέσεων

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Κλειδιά σχέσεων, υπερκλειδί, υποψήφιο κλειδί, πρωτεύον κλειδί (30:51).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο υπερκλειδί υποψήφιο κλειδί πρωτεύον κλειδί

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Ξένο κλειδί (26:15).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο ξένο κλειδί

SQL-04.1: Γενικά για τα ερωτήματα σύζευξης πινάκων, σχήμα της βάσης δεδομένων και χρήση ξένων κλειδιών (28:48).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN

SQL-04.2: Καρτεσιανό γινόμενο και θ σύζευξη στην SQL, παραδείγματα και εφαρμογές (44:57).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά καρτεσιανό γινόμενο cartesian product θ JOIN θ σύζευξη

SQL-04.3: Φυσική σύζευξη (NATURAL JOIN) στην SQL (28:06).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN NATURAL JOIN φυσική σύζευξη

SQL-04.4: Εσωτερική σύζευξη (INNER JOIN) στην SQL (13:34).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN INNER JOIN εσωτερική σύζευξη

SQL-04.5: Εξωτερική σύζευξη (OUTER JOIN) στην SQL, παραδείγματα με αριστερή (LEFT JOIN) και δεξιά (RIGHT JOIN) εξωτερική σύζευξη (27:20).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN OUTER JOIN LEFT JOIN RIGHT JOIN εξωτερική σύζευξη αριστερή σύζευξη δεξιά σύζευξη

SQL-02.1: Απαλοιφή διπλοεγγραφών σε ερωτήματα SQL με τον όρο DISTINCT (24:07).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DISTINCT απαλοιφή διπλοεγγραφών

SQL-02.1: Έλεγχος NULL τιμών σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL NULL έλεγχος NULL IS NULL IS NOT NULL

SQL-02.3: Αναζήτηση και ταίριασμα κειμένου σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL text search LIKE wild characters

SQL-02.4: Λογική σύζευξη με AND και λογική διάζευξη με OR σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL AND OR λογική σύζευξη λογική διάζευξη

SQL-02.5: Ο τελεστής ΙΝ, αναζήτηση σε λίστα τιμών σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL IN λίστα τιμών

SQL-02.6: Ο τελεστής BETWEEN AND, αναζήτηση περιοχής τιμών σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL BETWEEN AND περιοχή τιμών

Κλειδιά οντοτήτων και συσχετίσεων (23:18).
Tags: Βάσεις δεδομένων μοντέλο Ο/Σ κλειδί οντότητας υπερκλειδί υποψήφιο κλειδί πρωτεύον κλειδί σύνθετο κλειδί κλειδί συσχέτισης

Περιορισμοί πρωτεύοντος και ξένου κλειδιού (13:04).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Επίδραση των περιορισμών πρεωτεύοντος και ξένου κλειδιού (16:41).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Εναύσματα (triggers) ενημέρωσης βάσης δεδομένων (16:14).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί εναύσματα διαδοχική ενημέρωση διαδοχική διαγραφή SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Δημιουργία βάσης δεδομένων σε οπτικό περιβάλλον διεπαφής (GUI) παράδειγμα με το libre office base (51:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί PRIMARY KEY FOREIGN KEY libre office GUI διεπαφή χρήστη

Η εντολή CREATE TABLE για τη δημιουργία πίνακα (22:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DDL δημιουργία πίνακα CREATE TABLE database schema

Κατηγορίες ιδιοτήτων στο μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (19:05).
Tags: Βάσεις δεδομένων μοντέλο Ο/Σ ιδιότητες οντοτήτων απλή ιδιότητα σύνθετη ιδιότητα μονότιμη ιδιότητα πλειότιμη ιδιότητα αποθηκευμένη ιδιότητα παράγωγη ιδιότητα


cannot execute lg query