Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "plot"

σελίδα 1 σελίδα 2

Διόδια - παραδείγματα υπολογισμών και γραφήματων στο Excel/Calc (38:27).
Tags: Excel Calc bar plot chart ραβδόγραμμα γραμμές δευτερεύων άξονας ποσοστό ποσοσταία μεταβολή

Εξέλιξη της παραγωγής του καφέ, γράφημα περιοχής στο Excel/Calc (15:48).
Tags: Excel Calc region plot chart γράφημα περιοχής συσώρευση παραγωγή καφέ

Απλά γραφήματα με γραμμές ή/και σημεία στην R (32:24).
Tags: R line chart line plot Ευρωζώνη ΑΕΠ GDP

Θηκόγραμμα (boxplot) στην R (11:20).
Tags: R boxplot θηκόγραμμα πληθωρισμός ΕΕ

Γραφικές παραστάσεις μαθηματικών συναρτήσεων στην R (37:47).
Tags: R plot curve cos sin dnorm PPF καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων

Ιστόγραμμα με την R (15:03).
Tags: R plot histogram hist rnorm ιστόγραμμα ραβδόγραμμα συχνοτήτων