Βρέθηκαν 42 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "Calc"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5

Γράφημα της ισοτιμία USD/EUR με το Excel/Calc (21:33).
Tags: Excel Calc COUNTIF EUR USD FRED ισοτιμία ποσοσταία μεταβολή

Ασκήσεις και διευρικίσεις υπολογισμών ποσοστού: παράδειγμα από τις εκπτώσεις στο Excel/Calc (27:04).
Tags: Excel Calc ποσοστό ποσοσταία μεταβολή μορφή ποσοστού

Απλός υπολογισμός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο Excel/Calc (18:10).
Tags: Excel Calc ποσοστό ΦΠΑ VAT

Εμβαδόν τριγώνου με τον τύπο του Ήρωνα (30:30).
Tags: Excel Calc SQRT Ήρων εμβαδόν τρίγωνο απόσταση σημείων καρτεσιανό επίπεδο

Πολλαπλασιασμός διανυσμάτων στο Excel/Calc, παράδειγμα υπολογισμού σταθμικού μέσου (16:05).
Tags: Excel Calc MMULT πολλαπλασιασμός διανυσμάτων σταθμικός μέσος

Επίλυση συστήματος γραμμικών εξισώσεων 3x3 με τη μέθοδο Cramer στο Excel/Calc (18:35).
Tags: Excel Calc MDETERM Cramer σύστημα εξισώσεων ορίζουσα

Υπολογισμός γραμμής παλινδρόμησης στο Excel/Calc (28:28).
Tags: Excel Calc SLOPE INTERSEPT regression παλινδρόμηση γραμμή παλινδρόμησης

Συναρτήσεις και πράξεις με πίνακες στο Excel/Calc (59:47).
Tags: Excel Calc MDETERM MMULT MINVERSE TRANSPOSE πίνακες ορίζουσα πράξεις με πίνακες

Ανάλυση ερωτηματολογίου με χρήση συγκεντρωτικού πίνακα στο Excel/Calc (22:54).
Tags: Excel Calc Pivot table συγκεντρωτικός πίνακας

Μελλοντική αξία μιας επένδυσης με τη συνάρτηση FV στο Excel/Calc (27:20).
Tags: Excel Calc FV future value μελλοντική αξία επιτόκιο καταθέσεις

Υπολογισμός δόσης δανείου με τη συνάρτηση PMT στο Excel/Calc και σύγκριση με τον αναλυτικό τύπο της (25:48).
Tags: Excel Calc PMT δόση δανείου

Διάγραμμα πίτας στο Calc: το χρώμα μαλλιών των γυναικών στη Γαλλία (20:37).
Tags: Excel Calc pie chart