Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 56 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "R"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5 σελίδα 6

Ραβδογράμματα με την R (20:10).
Tags: R bar chart

Ραβδόγραμμα στην R με περισσότερες σειρές δεδομένων (29:05).
Tags: R bar chart

Απλά γραφήματα με γραμμές ή/και σημεία στην R (32:24).
Tags: R line chart line plot Ευρωζώνη ΑΕΠ GDP

Θηκόγραμμα (boxplot) στην R (11:20).
Tags: R boxplot θηκόγραμμα πληθωρισμός ΕΕ

Εισαγωγή δεδομένων από αρχεία Excel και παραδείγματα περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης με την R (25:42).
Tags: R Excel csv

Γραφικές παραστάσεις μαθηματικών συναρτήσεων στην R (37:47).
Tags: R plot curve cos sin dnorm PPF καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων

Ιστόγραμμα με την R (15:03).
Tags: R plot histogram hist rnorm ιστόγραμμα ραβδόγραμμα συχνοτήτων

Περιορισμοί πρωτεύοντος και ξένου κλειδιού (13:04).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Επίδραση των περιορισμών πρεωτεύοντος και ξένου κλειδιού (16:41).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Εναύσματα (triggers) ενημέρωσης βάσης δεδομένων (16:14).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί εναύσματα διαδοχική ενημέρωση διαδοχική διαγραφή SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Δημιουργία βάσης δεδομένων σε οπτικό περιβάλλον διεπαφής (GUI) παράδειγμα με το libre office base (51:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί PRIMARY KEY FOREIGN KEY libre office GUI διεπαφή χρήστη

Η εντολή CREATE TABLE για τη δημιουργία πίνακα (22:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DDL δημιουργία πίνακα CREATE TABLE database schema

Αριθμητικός υπολογισμός ρίζας με τη μέθοδο Newton-Raphson στη C++ (29:23).
Tags: C++ πρόγραμμα αριθμητική μέθοδος ρίζα εξίσωση προσέγγιση σύγκλιση μέθοδος Newton-Raphson

SQL: Χρήστες και συνθηματικό πρόσβασης (28:38).
Tags: SQL security username password ασφάλεια έλεγχος πρόσβασης όνομα χρήστη συνθηματικό GRANT CREATE USER

SQL: Εκχώρηση, κληρονόμηση και αναίρεση δικαιωμάτων (32:42).
Tags: SQL security username εκχώρηση δικαιωμάτων αναίρεση δικαιωμάτων κληρονόμηση δικαιωμάτων GRANT REVOKE CREATE USER

Λήψη δεδομένων στην R από τη eurostat (24:32).
Tags: R eurostat