Ημερολόγιο του μαθήματος Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές III, φθινόπωρο 2013

Τι έγινε στο μάθημα

Δείτε επίσης Οδηγός μελέτης, Προγραμματισμός Η/Υ και Αριθμητικές Μέθοδοι

 1. Πέμπτη, 10-10-2013
  Τα πρώτα βήματα στον προγραμματισμό Η/Υ
  Βίντεο της διάλεξης: Τα πρώτα βήματα προγραμματισμού με C++
 2. Παρασκευή, 11-10-2013
  Προγραμματισμός Η/Υ και Αριθμητικές Μέθοδοι - Περιγραφή και απαιτήσεις
  Βίντεο της διάλεξης: H/Y III διάλεξη 02: Περιγραφή, απαιτήσεις και στόχοι του μαθήματος
 3. Πέμπτη, 17-10-2013
  Βρόγχοι και δομές επανάληψης στη C++.
  Βρόγχος for στη C++
  Βρόγχος while στη C++
  Βρόγχος do while στη C++
  Βίντεο της διάλεξης: Βρόγχοι και δομές επανάληψης στη C++
 4. Παρασκευή, 18-10-2013
  Υπολογισμός αθροίσματος με βρόγχο for
  Υπολογισμός αθροίσματος με βρόγχο do while
  Καταμέτρηση πλήθους σε βρόγχο do while
  Υπολογισμός μέσου όρου σε βρόγχο for
  Βίντεο της διάλεξης: Αθροίσματα και καταμέτρηση πλήθους σε βρόγχους C++
 5. Πέμπτη, 24-10-2013
  Βίντεο της διάλεξης: Εμφώλευση δομών ελέγχου, for, while, if στη C++
 6. Παρασκευή, 25-10-2013
  Βίντεο της διάλεξης: Απλοί γεωμετρικοί υπολογισμοί στη C++
 7. Πέμπτη, 31-10-2013
  Βίντεο της διάλεξης: Χρήση τυχαίων αριθμών στη C++
 8. Παρασκευή, 01-11-2013
  Βίντεο της διάλεξης: Πίνακες και διατάξεις στη C++
 9. Πέμπτη, 07-11-2013
  Δείκτες και διευθύνσεις μνήμης στη C++.
  Βίντεο της διάλεξης: Δείκτες και αναφορές, η χρήση τους μέσα από απλά παραδείγματα
 10. Παρασκευή, 08-11-2013
  Βίντεο της διάλεξης: H/Y III διάλεξη 10: Συναρτήσεις στη C++ (μέρος 1ο)
 11. Πέμπτη, 14-11-2013
  Τοπικές και καθολικές μεταβλητές στη C++
  Διαφορά καθολικής μεταβλητής και σταθεράς στη C++
  Οι παράμετροι argc και argv της συνάρτησης main()
  Μεταβίβαση αριθμητικών ορισμάτων στη γραμμή εντολών
  Δημιουργία αρχείου επικεφαλίδας από συναρτήσεις του χρήστη στη C++
 12. Παρασκευή, 15-11-2013
  Δύο παραδείγματα εξάσκησης στο εργαστήριο Η/Υ:
  Υπολογισμός μέσων σε πίνακες στη C++
  Πρόγραμμα υπολογισμών με βάρος και ύψος στη C++
  Επιπλέον υλικό στις συναρτήσεις: Συνάρτηση που επιστρέφει bool στη C++
  Κλήση συνάρτησης με αναφορά στη C++
  Υπερφόρτωση ονόματος συνάρτησης στη C++
 13. Πέμπτη, 21-11-2013
  Ελεύθερη εξάσκηση στο εργαστήριο Η/Υ
 14. Παρασκευή, 08-11-2013
  Η πρόοδος στην ύλη των 4 πρώτων εβδομάδων.
 15. Πέμπτη, 28-11-2013
  Ανάγνωση δεδομένων από αρχεία. Αποθήκευση δεδομένων σε αρχεία. Ανακατεύθυνση εισόδου/εξόδου στο UNIX. Οι εντολές cat, head, tail, more, wc, cp, mv.
  Ανάγνωση και γραφή αρχείων στη C++
 16. Παρασκευή, 29-11-2013
  Ανάγνωση και χειρισμός αλφαριθμητικών στη C++.
 17. Πέμπτη, 12-12-2013
  Εισαγωγή στο Latex
 18. Παρασκευή, 13-12-2013
  Κλάσεις στη C++. Vector στη C++.
 19. Πέμπτη, 19-12-2013
  Παράδειγμα αριθμητικής ολοκλήρωσης στη C++ με τον κανόνα του τραπεζίου
  Ολοκλήρωση με τον κανόνα του τραπεζίου στη C++
 20. Παρασκευή, 20-12-2013
  Αριθμητική επίλυση εξισώσεων στη C++.