Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 56 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "R"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5 σελίδα 6

Ασκήσεις καταμέτρησης και άθροισης υπό συνθήκη με λογικές συναρτήσεις στο Excel/Calc (23:42).
Tags: Excel Calc IF SUM COUNT λογικοί έλεγχοι TRUE FALSE καταμέτρηση υπό συνθήκη άθροισμα υπό συνθήκη

Άθροιση, καταμέτρηση και μέση τιμή στο Excel/Calc (παράδειγμα με την τουριστική κίνηση στην ΕΕ) (36:12).
Tags: Excel Calc SUM COUNT COUNTA AVERAGE AVERAGEA αριθμός κείμενο κενό

Γράφημα της ισοτιμία USD/EUR με το Excel/Calc (21:33).
Tags: Excel Calc COUNTIF EUR USD FRED ισοτιμία ποσοσταία μεταβολή

Εμβαδόν τριγώνου με τον τύπο του Ήρωνα (30:30).
Tags: Excel Calc SQRT Ήρων εμβαδόν τρίγωνο απόσταση σημείων καρτεσιανό επίπεδο

Επίλυση συστήματος γραμμικών εξισώσεων 3x3 με τη μέθοδο Cramer στο Excel/Calc (18:35).
Tags: Excel Calc MDETERM Cramer σύστημα εξισώσεων ορίζουσα

Υπολογισμός γραμμής παλινδρόμησης στο Excel/Calc (28:28).
Tags: Excel Calc SLOPE INTERSEPT regression παλινδρόμηση γραμμή παλινδρόμησης

Συναρτήσεις και πράξεις με πίνακες στο Excel/Calc (59:47).
Tags: Excel Calc MDETERM MMULT MINVERSE TRANSPOSE πίνακες ορίζουσα πράξεις με πίνακες

Εγκατάσταση της R και του RStudio (19:52).
Tags: R Ubuntu install

Τα βασικά των στατιστικών υπολογισμών με την R (9:08).
Tags: R statistics descriptive περιγραφικά στατιστικά min max mean median sum average quantile variance sd

Απλές αλγεβρικές πράξεις με διανύσματα και πλαίσια δεδομένων στην R (24:54).
Tags: R statistics vector data frame cbind rbind

Ραβδογράμματα με την R (20:10).
Tags: R bar chart

Ραβδόγραμμα στην R με περισσότερες σειρές δεδομένων (29:05).
Tags: R bar chart

Απλά γραφήματα με γραμμές ή/και σημεία στην R (32:24).
Tags: R line chart line plot Ευρωζώνη ΑΕΠ GDP

Θηκόγραμμα (boxplot) στην R (11:20).
Tags: R boxplot θηκόγραμμα πληθωρισμός ΕΕ

Εισαγωγή δεδομένων από αρχεία Excel και παραδείγματα περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης με την R (25:42).
Tags: R Excel csv

Γραφικές παραστάσεις μαθηματικών συναρτήσεων στην R (37:47).
Tags: R plot curve cos sin dnorm PPF καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων

Ιστόγραμμα με την R (15:03).
Tags: R plot histogram hist rnorm ιστόγραμμα ραβδόγραμμα συχνοτήτων

Περιορισμοί πρωτεύοντος και ξένου κλειδιού (13:04).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Επίδραση των περιορισμών πρεωτεύοντος και ξένου κλειδιού (16:41).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Εναύσματα (triggers) ενημέρωσης βάσης δεδομένων (16:14).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί εναύσματα διαδοχική ενημέρωση διαδοχική διαγραφή SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Δημιουργία βάσης δεδομένων σε οπτικό περιβάλλον διεπαφής (GUI) παράδειγμα με το libre office base (51:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί PRIMARY KEY FOREIGN KEY libre office GUI διεπαφή χρήστη

Η εντολή CREATE TABLE για τη δημιουργία πίνακα (22:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DDL δημιουργία πίνακα CREATE TABLE database schema

Αριθμητικός υπολογισμός ρίζας με τη μέθοδο Newton-Raphson στη C++ (29:23).
Tags: C++ πρόγραμμα αριθμητική μέθοδος ρίζα εξίσωση προσέγγιση σύγκλιση μέθοδος Newton-Raphson

SQL: Χρήστες και συνθηματικό πρόσβασης (28:38).
Tags: SQL security username password ασφάλεια έλεγχος πρόσβασης όνομα χρήστη συνθηματικό GRANT CREATE USER

SQL: Εκχώρηση, κληρονόμηση και αναίρεση δικαιωμάτων (32:42).
Tags: SQL security username εκχώρηση δικαιωμάτων αναίρεση δικαιωμάτων κληρονόμηση δικαιωμάτων GRANT REVOKE CREATE USER

Λήψη δεδομένων στην R από τη eurostat (24:32).
Tags: R eurostat